Register

เงื่อนไขและข้อกำหนดของการใช้งาน

01 บทนำ ยินดีต้อนรับท่านสู่เว็บไซต์ www.thaiyanginter.com ทาง บริษัท ไทยยางอิน เตอร์ โอโต้เทรด จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้า และบริการออนไลน์ของท่านผู้มีอุปการะคุณ/ผู้ใช้บริการ ฉะนั้น ขอความกรุณาท่าน โปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้เพื่อประ โยชน์ของตัวท่านเอง การดำเนินการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพัน ทางกฏหมายที่ระบุทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำ หนดและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

02 ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copy Right) และข้อจำกัดในการใช้เว็บไซต์นี้ www.thaiyanginter.com ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ ข้อมูล ข่าว สาร และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ทั้งหมดเป็นสิทธิของ บริษัท ไทยยางอินเตอร์ โอโต้เทรด จำกัด โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หากบุคคล ใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือ ประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ไทยยางอินเตอร์ โอโต้เทรด จำกัด หรือเจ้าของ เครื่องหมายการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ www.thaiyanginter.com ในนาม บริษัท ไทยยางอินเตอร์ โอโต้เทรด จำกัด จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดัง กล่าวจนถึงที่สุด และสิทธิในการใช้งานเว็บไซต์นี้จะสิ้นสุดลงโดยทันที หากท่าน ละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้

03 การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์ของ www.thaiyanginter.com มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความสะดวกด้านข้อมูลแก่ ท่าน www.thaiyanginter.com มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องใน
เนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว และท่านผู้ใช้บริการยอมรับว่า www.thaiyanginter.com ไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้าและ บริการบนเว็บไซต์เหล่านั้น ซึ่งอาจเกิดความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้า เยี่ยมชมหรือใช้บริการจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอื่นๆ ดังกล่าว

04 คำบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ เว็บไซต์ www.thaiyanginter.com ได้แสดงคำอธิบายผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นส่วน หนึ่งประกอบในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่า จะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล ดังนั้น หากท่านไม่แน่ใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่ม เติม ขอให้สอบถามข้อมูลที่ บริษัท ไทยยางอินเตอร์ โอโต้เทรด จำกัด Call Center โทร 02-225-8060 วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. ก่อน ตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าและบริการใด ๆ เช่นเดียวกันนี้ ทางเว็บไซต์ www.thaiyanginter.com มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้ง ค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

05 การสมัครและการเป็นสมาชิกภาพ

5.1 เว็บไซต์ www.thaiyanginter.com นี้ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียน สมัครเป็นสมาชิก เท่านั้น ที่สามารถสั่งซื้อสินค้าหรือร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการ ขายต่างๆ ที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์ได้

5.2 การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ www.thaiyanginter.com ผู้ ลงทะเบียนต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด กรณีมีการ เปลี่ยนแปลงต้อง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

5.3 การสมัครสมาชิกและสั่งซื้อสินค้ากับทาง www.thaiyanginter.com ท่าน ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

5.4 www.thaiyanginter.com ผู้ใช้งานแต่ละท่านได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้ งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ ใช้งาน สิทธิการรับโปรโมชั่น หรือผลประโยชน์อื่นใดและอาจถูกดำเนินคดีตา มกฎหมายหรือมีโทษปรับตามกฎหมายอาญา

06 เงื่อนไขการขายและสั่งซื้อ การสั่งซื้อสินค้าและบริการ จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าและ บริการตามที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว และรับทราบยอมรับมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ แล้ว ทั้งนี้ ในส่วนราคาและโปรโมชั่นใดๆ (รายการส่งเสริมการขาย) ที่นำเสนอ ขายจะใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.thaiyanginter.com นี้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับการซื้อสินค้าที่สำนักงานใหญ่ สาขา และตัวแทนจำหน่าย ของบริษัทฯ ได้

6.1 การขายและสั่งซื้อสินค้า จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน (*ตามเงื่อนไข การจัดส่ง) – เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามรับสินค้า ในใบส่งสินค้า กรณีพบปัญหาโปรดแจ้งผ่าน Call Center โทร 02-225-8060-4 วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 09.00-18.00น. ทันทีก่อนรับสินค้า – สินค้าที่ขายบนเวปไซต์ มีการรับประกันคุณภาพ ตามเงื่อนไขการรับประกันของ บริษัท ไทยยางอินเตอร์ โอโต้เทรด จำกัด – ราคาที่ระบุในเว็ปไซต์ www.thaiyanginter.com เป็นราคาสินค้าที่ไม่ได้รวม ค่าบริการติดตั้ง กรณีที่ท่าน ประสงค์จะใช้บริการติดตั้งสินค้า สามารถติดต่อเพื่อ
รับบริการติดตั้งเพิ่มเติมภายในเว็บไซต์นี้ได้ หรือติดต่อ Call Center ข้างต้น

6.2 งานบริการ (After Sales Service) งานบริการติดตั้งต้องอยู่ในข้อกำหนดมาตรฐานของ บริษัท ไทยยางอินเตอร์ โอโต้ เทรด จำกัด เท่านั้น โดยมาตรฐานและอัตราค่าบริการปรากฏตามที่แจ้งไว้ในบริ การแต่ละประเภท

07 เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

7.1 บริการจัดส่งสินค้า – บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า – การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้า สินค้าที่สั่งซื้อใน หมายเลขสั่งซื้อเดียวกัน อาจได้รับการจัดส่งแยกกันได้ กรณีสินค้าเป็นจำนวนมาก สั่งพิเศษ หรือไม่มีในคลังสินค้า – สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่า นั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อย แล้ว – ขอสงวนสิทธิ์ ไม่จัดส่งสินค้าไปยังตู้ ปณ. แต่จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุอย่างชัด เจนเท่านั้น – ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สินค้าบางชนิดอาจ จะต้องเป็นจำนวนมาก สั่งพิเศษ หรือไม่มีในคลังสินค้า – ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้า ภายในกำหนดตามเงื่อนไขการจัดส่ง นับจากทางบ ริษัทฯ ยืนยันการขนส่งสินค้าแล้ว กรุณาโทรแจ้งทาง Call Center ทันที – การตรวจรับสินค้า กรุณาตรวจเช็คสินค้าทันทีเมื่อคุณได้รับสินค้า เพื่อประโยชน์ สูงสุดของตัวคุณเอง หากเกิดข้อผิดพลาดโปรดแจ้งกลับที่ Call Center ทันที

7.2 ค่าบริการจัดส่งสินค้า คิดค่าบริการการจัดส่งสินค้าตามรายละเอียดเงื่อนไขการจัดส่ง หมายเหตุ: – ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอยู่ระหว่างเวลา 9.00 – 18.00 น. วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ – กรณีลูกค้าไม่อยู่รับสินค้าและไม่มีผู้รับสินค้าเอง โดยไม่ได้แจ้งเลื่อนล่วงหน้า 1 วัน ภายในเวลา 15.00 น. ลูกค้าต้องชำระค่าขนส่งเพิ่ม 200 บาทต่อครั้ง – ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

08 เงื่อนไขการเปลี่ยน – เคลมสินค้า

8.1 ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น

8.2 ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา การเคลม-ส่งคืนสินค้าทุกกรณี ที่ Call Center ก่อ นทุกครั้ง

8.3 สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์หรือการติดตั้งโดยบริษัทฯ ให้แจ้งเปลี่ยน/คืนได้ โดยต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อนทุกกรณี

8.4 www.thaiyanginter.com จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไข และมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน จะสอบถามช่องทางการเปลี่ยน-คืนที่ลูกค้าสะดวกกลับ ไปยังท่านพร้อมนัดส่งสินค้าใหม่ทันที

8.5 ไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีสินค้าที่ใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน โดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณท์ **การเปลี่ยน-เคลมสินค้านั้น ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งปัญหาภายใน 14 วัน หลัง จากได้รับสินค้าหรือบริการ ถ้ามีสินค้าพร้อมส่งจะสามารถดำเนินการได้ภายใน 7-14 วัน หากไม่แล้วอาจจะมีแจ้งเปลี่ยนรุ่นใหม่หรือยกเลิกการซื้อ

09 เงื่อนไขการยกเลิกการซื้อขาย และการคืนสินค้า เมื่อท่านได้รับสินค้าและ/หรือบริการเรียบร้อยแล้วพบปัญหา หรือเปลี่ยนใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับคืนสินค้า ทั้งนี้คำพิจารณาของบริษัทฯ ถือ เป็นที่สิ้นสุด

10 ช่องทางการเปลี่ยน-คืนสินค้า เมื่อสินค้ามีปัญหาลูกค้าต้องทำการติดต่อมาทาง www.thaiyanginter.com โดยอีเมลล์มาที่ info@ thaiyanginter.com หรือโทร: 02-225-8060 เมื่อได้รับ การยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้าที่มีปัญหาจาก www.thaiyanginter.com ลูกค้า สามารถส่งสินค้ากลับมาที่ บริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบตามเงื่อนไข ได้ 2 ช่อง ทางตามด้านล่างนี้

10.1 ส่งเปลี่ยน-คืนสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ไทย หรือ ขนส่งเอกชน มาได้ที่: ฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์ บริษัท ไทยยางอินเตอร์ โอโต้เทรด จำกัด 119-121 ถนนเฉลิมเขตร์ 1 แขวงวัด เทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 การรับเปลี่ยน-คืนสินค้า โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ไปดำเนินการเองที่ ไปรษณีย์ไทย หรือ ขนส่งเอกชน โด ยลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่งก่อน จนกว่าจะตรวจพิสูจน์สภาพสินค้าและเจ้าหน้า ที่ www.thaiyanginter.com จะติดต่อลูกค้ากลับไปภายใน 7 วันทำการ หลัง จากได้รับสินค้าเพื่อยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้าพร้อมคืนค่าขนส่งสินค้าที่ลูกค้า ชำระไว้ หากพิสูจน์ว่าไม่เข้าเงื่อนไขการเปลี่ยน-คืน ทางบริษัทฯ จะส่งสินค้าคืน ท่านโดยเก็บเงินปลายทาง

10.2 ลูกค้าเข้ามาติดต่อด้วยตัวเองที่ฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์สำนักงานใหญ่ หรือสาขา (ตามเงื่อนไขการเปลี่ยน-คืนสินค้า) **เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยจะไม่ทำการคืน เป็น เงินสด ทุกกรณี ซึ่งจะดำเนินการคืนค่าสินค้าและบริการโดยวิธีการดังต่อไปนี้:

1. จ่ายคืนเป็นคูปองใช้แทนเงินสด เพื่อซื้อสินค้าและบริการที่สาขาของบริษัทฯ

2. จ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 15 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับ คืน

11 การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

11.1 กรณีเกิดความผิดพลาดใดๆ อันเป็นผลให้การสั่งซื้อสินค้าและบริการมีข้อมูล เปลี่ยนแปลงไปจากครั้งแรก เช่น รายละเอียดสินค้าไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นต้น เว็บไซต์ www.thaiyanginter.com มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุก เวลา 11.2 กรณีที่มีเนื้อหาหรือข้อมูลในรายส่งเสริมการขายที่ใช้เฉพาะช่วงเวลาที่ กำหนด ขัดแย้งกันกับข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบาย การใช้บริการใดๆ ก็ตามที่ ระบุในเว็บไซต์ www.thaiyanginter.com ให้ยึดถือตามข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้บริการที่ปรากฏในกรณีพิเศษในการบังคับใช้ก่อน และข้อกำหนดกรณี พิเศษจะถือว่าแยกออกจากข้อกำหนดนโยบายหลักของเว็บไซต์ www.thaiyanginter.com

12 การสิ้นสุด/เพิกถอนสมาชิกภาพ

12.1 การสิ้นสุด/เพิกถอนสมาชิกภาพ

12.2 กรณีที่สมาชิก/ผู้ใช้บริการ กระทำหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่ เหมาะสมขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิกถอน
สมาชิกภาพได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นสมาชิก/ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งสิ้น