Register

นโยบายความเป็นส่วนตัว

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมา ชิกเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน ทาง บริษัท ไทยยางอินเต อร์ โอโต้เทรด จำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด

01 การใช้ข้อมูล ข้อมูลที่ท่านเปิดเผยกับ www.thaiyanginter.com ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ E-mail Address ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า หรือการชำระเงิน อาจถูกนำไปใช้ในการ ปรับปรุง และส่งเสริมการให้บริการ การตลาด การพัฒนาบริการของเว็บไซต์นี้ เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของท่าน นอกจากนี้แล้ว www.thaiyanginter.com ขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของท่านมาใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูลได้ตลอดเวลา

02 ความปลอดภัยของข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ www.thaiyanginter.com ทั้งหมดนั้น ท่านได้ ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ www.thaiyanginter.com อย่าง ไรก็ตาม www.thaiyanginter.com รับประกันว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับ การรักษาอย่างเป็นความลับและได้ใช้มาตรฐานความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เพื่อ ความปลอดภัยของข้อมูล ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ของเว็บไซต์นี้โดยเคร่งครัด สำหรับผู้ใช้ทั่วไปการเข้าสู่ข้อมูลของตนเองจำเป็น ต้องใช้ชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก และรหัสผ่านที่ทาง www.thaiyanginter.com ออกให้เท่านั้น ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์(Hack) สูญหายหรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยไม่ว่ากรณีใดทั้ง สิ้น ทางบริษัทฯ โดย www.thaiyanginter.com ในนาม บริษัท ไทยยางอินเตอร์ โอโต้เทรด จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น ทั้งหมด สำหรับการรับส่งข้อมูลและการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทาง อินเตอร์เน็ตได้เชื่อมต่อกับธนาคารผ่านระบบที่มีการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง ตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านถูกจัดเก็บไว้ที่ธนาคารเพียง แห่งเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการเก็บข้อมูลไว้ที่ฐานข้อมูลของ บริษัท ไทยยางอินเตอร์ โอโต้เทรด จำกัด แต่อย่างใด

03 การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และลบข้อมูล ท่านสามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ข้อมูลต่างๆ ในข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ ด้วยตนเอง โดยใช้ชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านที่ทางwww.thaiyanginter.com ออกให้ท่านในการผ่านเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านคือผู้เดียวที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ และท่านคือผู้เดียวที่จะ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลเหล่านั้นได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมา ชิกและรหัสผ่านของท่านเอง www.thaiyanginter.com ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อ มูลชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ www.thaiyanginter.com จะไม่มีการถามรหัสผ่านของท่านไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และในกรณีที่ท่านใช้คอม พิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น กรุณา sign – out ก่อนทุกครั้งเมื่อท่านไม่ต้องการใช้บริการ ต่อไปหรือปิดบราวเซอร์เมื่อท่านเสร็จสิ้นการทำงาน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้อื่น เข้ามาใช้ข้อมูลของท่านซึ่งอาจจะทำให้ท่านได้รับความเสียหายในภายหลัง ทั้งนี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำต่างๆ ภายใต้ชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัส ผ่านของท่าน ทาง www.thaiyanginter.com จะไม่รับผิดชอบหากท่านนำผู้ใช้ที่ เป็นสมาชิกและรหัสผ่านของท่านไปให้ผู้อื่น

04 การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม www.thaiyanginter.com เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังนั้น ข้อมูลของท่านที่ www.thaiyanginter.com ได้รับนั้นโดยหลักการแล้วจะถูกนำ ไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเว็ปไซด์นี้เท่านั้น จะไม่มีการอนุญาตให้มีการ เปิดเผยข้อมูลของท่านนอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และเว้นแต่:

4.1 ได้รับความยินยอมจากท่าน

4.2 เป็นการจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการ สอบสวนหรือการพิจารณาคดี

4.3 การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วย งานของรัฐที่เกี่ยวข้อง